සැලසිනෙ රූපවාහිනී ආයතනය

සැලසිනෙ රූපවාහිනී ආයතනය කාර්යක්ෂමතාව, ප්‍රතිචාරාත්මක බව සහ නිර්මාණශීලිත්වය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් පැහැදිලි සහ ඉතා ඵලදායී විසඳුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඇති රජයේ එකම ප්‍රචාරණ ආයතනයයි.

පාරිභෝගීක සේවා

සේවාලාභියා සහ සංවිධානය අතර සම්බන්දතාවය අප ගොඩනඟන බැවින් පාරිභෝගික සේවා අංශය සෙලසින් රූපවාහිනී ආයතනයේ හදවත වේ.

හොඳම පාරිභෝගික අත්දැකීමක් ලබා දීම සඳහා, අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීමේ වැදගත්කම අපි අවබෝධ කර ගන්නා අතර එය ඔවුන්ගේ අපේක්ෂාවන් වඩාත් ඵලදායී ලෙස ඉටු කිරීමට උපකාරී වේ.

රජයේ බලයලත් වෙළඳ ප්‍රචාරණ ආයතනය ලෙස, ඵලදායි සේවාවන් සැපයීමේ අත්‍යවශ්‍ය පියවරක් වන බැවින් අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ දිගුකාලීන, ඉහළ වටිනාකමක් ඇති සබඳතා වර්ධනය කර ගැනීමට අපි උනන්දු වෙමු.

පාරිභෝගිකයින්

ප්‍රධාන සංනාමයන්

රැදී සිටින්න

අපගේ සමාජ මාධ්‍යය

පිටු සමග