අපව සම්බන්ධ කරගන්න

දුරකථන: +94 114 320 777 | +94 112 05 8227
ෆැක්ස්: +94 112 058 229
විද්‍යුත් තැපෑල: info@selacine.lk
නො: 380/7, සරණ මාවත, කොළඹ 07
සදුදා - සිකුරාදා 08:30 - 16:30, සෙනසුරාදා 8:30 - 12:30

රැදී සිටින්න

අපගේ සමාජ මාධ්‍යය

පිටු සමග